Fotovoltaické elektrárny


 
Hledej / Rozšířené hledání
E-SHOP

 
úvod ceníky košík Obchodní podmínkyReklamaceKontakty

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti

PVM servis s.r.o.     

se sídlem     Královopolské Vážany 6, Rousínov 683 01 

identifika?ní ?íslo:     03514676 

zapsané v obchodním rejst?íku vedeném      , oddíl      , vložka      

pro prodej zboží prost?ednictvím on-line obchodu umíst?ného na internetové adrese      

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní spole?nosti      , se sídlem      , identifika?ní ?íslo:      , zapsané v obchodním rejst?íku vedeném      , oddíl      , vložka      (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona ?. 89/2012 Sb., ob?anský zákoník (dále jen „ob?anský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základ? kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prost?ednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umíst?né na internetové adrese      (dále jen „webová stránka“), a to prost?ednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Obchodní podmínky se nevztahují na p?ípady, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou ?i osobou, jež jedná p?i objednávání zboží v rámci své podnikatelské ?innosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouv?. Odchylná ujednání v kupní smlouv? mají p?ednost p?ed ustanoveními obchodních podmínek.
  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou sou?ástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ?eském jazyce. Kupní smlouvu lze uzav?ít v ?eském jazyce.
  5. Zn?ní obchodních podmínek m?že prodávající m?nit ?i dopl?ovat. Tímto ustanovením nejsou dot?ena práva a povinnosti vzniklá po dobu ú?innosti p?edchozího zn?ní obchodních podmínek.
 2. uživatelský ú?et
  1. Na základ? registrace kupujícího provedené na webové stránce m?že kupující p?istupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní m?že kupující provád?t objednávání zboží (dále jen „uživatelský ú?et“). V p?ípad?, že to webové rozhraní obchodu umož?uje, m?že kupující provád?t objednávání zboží též bez registrace p?ímo z webového rozhraní obchodu.
  2. P?i registraci na webové stránce a p?i objednávání zboží je kupující povinen uvád?t správn? a pravdiv? všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském ú?tu je kupující p?i jakékoliv jejich zm?n? povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském ú?tu a p?i objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. P?ístup k uživatelskému ú?tu je zabezpe?en uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat ml?enlivost ohledn? informací nezbytných k p?ístupu do jeho uživatelského ú?tu.
  4. Kupující není oprávn?n umožnit využívání uživatelského ú?tu t?etím osobám.
  5. Prodávající m?že zrušit uživatelský ú?et, a to zejména v p?ípad?, kdy kupující sv?j uživatelský ú?et déle než      nevyužívá, ?i v p?ípad?, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (v?etn? obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na v?domí, že uživatelský ú?et nemusí být dostupný nep?etržit?, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, pop?. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení t?etích osob.
 3. uzav?ení kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace zboží umíst?ná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzav?ít kupní smlouvu ohledn? tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 ob?anského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to v?etn? uvedení cen jednotlivého zboží a náklad? za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nem?že být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny v?etn? dan? z p?idané hodnoty a všech souvisejících poplatk?. Ceny zboží z?stávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzav?ít kupní smlouvu za individuáln? sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v p?ípadech, kdy je zboží doru?ováno v rámci území ?eské republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulá? ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulá? obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. zp?sobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném zp?sobu doru?ení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále spole?n? jen jako „objednávka“).
  5. P?ed zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožn?no zkontrolovat a m?nit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjiš?ovat a opravovat chyby vzniklé p?i zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tla?ítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodlen? po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském ú?tu ?i v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávn?n v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, p?edpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodate?né potvrzení objednávky (nap?íklad písemn? ?i telefonicky).
  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doru?ením p?ijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunika?ních prost?edk? na dálku p?i uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu p?i použití komunika?ních prost?edk? na dálku v souvislosti s uzav?ením kupní smlouvy (náklady na internetové p?ipojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, p?i?emž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. cena zboží a Platební podmínky
  1. Cenu zboží a p?ípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy m?že kupující uhradit prodávajícímu následujícími zp?soby:

 v hotovosti v provozovn? prodávajícího na adrese      ;

 v hotovosti na dobírku v míst? ur?eném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostn? p?evodem na ú?et prodávajícího ?.      , vedený u spole?nosti      (dále jen „ú?et prodávajícího“);

 bezhotovostn? prost?ednictvím platebního systému      ;

 bezhotovostn? platební kartou;

 prost?ednictvím úv?ru poskytnutého t?etí osobou.

 1. Spole?n? s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovn? jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu ?i jinou obdobnou platbu. Tímto není dot?eno ustanovení ?l. 4.6obchodních podmínek ohledn? povinnosti uhradit kupní cenu zboží p?edem.
 3. V p?ípad? platby v hotovosti ?i v p?ípad? platby na dobírku je kupní cena splatná p?i p?evzetí zboží. V p?ípad? bezhotovostní platby je kupní cena splatná do      dn? od uzav?ení kupní smlouvy.
 4. V p?ípad? bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží spole?n? s uvedením variabilního symbolu platby. V p?ípad? bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu spln?n okamžikem p?ipsání p?íslušné ?ástky na ú?et prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávn?n, zejména v p?ípad?, že ze strany kupujícího nedojde k dodate?nému potvrzení objednávky (?l. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ješt? p?ed odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 ob?anského zákoníku se nepoužije.
 6. P?ípadné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemn? kombinovat.
 7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecn? závaznými právními p?edpisy, vystaví prodávající ohledn? plateb provád?ných na základ? kupní smlouvy kupujícímu da?ový doklad – fakturu. Prodávající      plátcem dan? z p?idané hodnoty. Da?ový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podob? na elektronickou adresu kupujícího.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu ú?tenku. Zárove? je povinen zaevidovat p?ijatou tržbu u správce dan? online; v p?ípad? technického výpadku pak nejpozd?ji do 48 hodin.
 1. odstoupení od kupní smlouvy
  1. Kupující bere na v?domí, že dle ustanovení § 1837 ob?anského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle p?ání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratn? smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzav?eném obalu, které spot?ebitel z obalu vy?al a z hygienických d?vod? jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo po?íta?ového programu, pokud porušil jejich p?vodní obal.
  2. Nejedná-li se o p?ípad uvedený v ?l. 5.1obchodních podmínek ?i o jiný p?ípad, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob?anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do ?trnácti (14) dn? od p?evzetí zboží, p?i?emž v p?ípad?, že p?edm?tem kupní smlouvy je n?kolik druh? zboží nebo dodání n?kolika ?ástí, b?ží tato lh?ta ode dne p?evzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lh?t? uvedené v p?edchozí v?t?. Pro odstoupení od kupní smlouvy m?že kupující využit vzorový formulá? poskytovaný prodávajícím, jenž tvo?í p?ílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy m?že kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího ?i na adresu elektronické pošty prodávajícího      .
  3. V p?ípad? odstoupení od kupní smlouvy dle ?l. 5.2obchodních podmínek se kupní smlouva od po?átku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do ?trnácti (14) dn? od doru?ení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom p?ípad?, kdy zboží nem?že být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V p?ípad? odstoupení od kupní smlouvy dle ?l. 5.2obchodních podmínek vrátí prodávající pen?žní prost?edky p?ijaté od kupujícího do ?trnácti (14) dn? od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným zp?sobem, jakým je prodávající od kupujícího p?ijal. Prodávající je taktéž oprávn?n vrátit pln?ní poskytnuté kupujícím již p?i vrácení zboží kupujícím ?i jiným zp?sobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit p?ijaté pen?žní prost?edky kupujícímu d?íve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávn?n jednostrann? zapo?íst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V p?ípadech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ob?anského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávn?n kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby p?evzetí zboží kupujícím. V takovém p?ípad? vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbyte?ného odkladu, a to bezhotovostn? na ú?et ur?ený kupujícím.
  7. Je-li spole?n? se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzav?ena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledn? takového dárku ú?innosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 2. p?eprava a dodání zboží
  1. V p?ípad?, že je zp?sob dopravy smluven na základ? zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a p?ípadné dodate?né náklady spojené s tímto zp?sobem dopravy.
  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo ur?ené kupujícím v objednávce, je kupující povinen p?evzít zboží p?i dodání.
  3. V p?ípad?, že je z d?vod? na stran? kupujícího nutno zboží doru?ovat opakovan? nebo jiným zp?sobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doru?ováním zboží, resp. náklady spojené s jiným zp?sobem doru?ení.
  4. P?i p?evzetí zboží od p?epravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obal? zboží a v p?ípad? jakýchkoliv závad toto neprodlen? oznámit p?epravci. V p?ípad? shledání porušení obalu sv?d?ícího o neoprávn?ném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od p?epravce p?evzít.
  5. Další práva a povinnosti stran p?i p?eprav? zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 3. Práva z Vadného pln?ní
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledn? práv z vadného pln?ní se ?ídí p?íslušnými obecn? závaznými p?edpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ob?anského zákoníku).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží p?i p?evzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v dob?, kdy kupující zboží p?evzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující o?ekával s ohledem na povahu zboží a na základ? reklamy jimi provád?né,
   2. se zboží hodí k ú?elu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo p?edloze, byla-li jakost nebo provedení ur?eno podle smluveného vzorku nebo p?edlohy,
   4. je zboží v odpovídajícím množství, mí?e nebo hmotnosti a
   5. zboží vyhovuje požadavk?m právních p?edpis?.
  3. Ustanovení uvedená v ?l. 7.2obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opot?ebení zboží zp?sobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající mí?e používání nebo opot?ebení, kterou zboží m?lo p?i p?evzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  4. Projeví-li se vada v pr?b?hu šesti m?síc? od p?evzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již p?i p?evzetí. Kupující je oprávn?n uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spot?ebního zboží v dob? dvaceti ?ty? m?síc? od p?evzetí.
  5. Práva z vadného pln?ní uplat?uje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je p?ijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, p?ípadn? i v sídle nebo míst? podnikání.
  6. Další práva a povinnosti stran související s odpov?dností prodávajícího za vady m?že upravit reklama?ní ?ád prodávajícího.
 4. další práva a povinnosti smluvních stran
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží
  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) ob?anského zákoníku.
  3. Vy?izování stížností spot?ebitel? zajiš?uje prodávající prost?ednictvím elektronické adresy      . Informaci o vy?ízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
  4. K mimosoudnímu ?ešení spot?ebitelských spor? z kupní smlouvy je p?íslušná ?eská obchodní inspekce, se sídlem Št?pánská 567/15, 120 00 Praha 2, I?: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro ?ešení spor? on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít p?i ?ešení spor? mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
  5. Evropské spot?ebitelské centrum ?eská republika, se sídlem Št?pánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Na?ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ?. 524/2013 ze dne 21. kv?tna 2013 o ?ešení spot?ebitelských spor? on-line a o zm?n? na?ízení (ES) ?. 2006/2004 a sm?rnice 2009/22/ES (na?ízení o ?ešení spot?ebitelských spor? on-line).
  6. Prodávající je oprávn?n k prodeji zboží na základ? živnostenského oprávn?ní. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své p?sobnosti p?íslušný živnostenský ú?ad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údaj? vykonává Ú?ad pro ochranu osobních údaj?. ?eská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona ?. 634/1992 Sb., o ochran? spot?ebitele, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?.
  7. Kupující tímto p?ebírá na sebe nebezpe?í zm?ny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ob?anského zákoníku.
 5. ochrana osobních údaj?
  1. Ochrana osobních údaj? kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem ?. 101/2000 Sb., o ochran? osobních údaj?, ve zn?ní pozd?jších p?edpis?.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním t?chto svých osobních údaj?: jméno a p?íjmení, adresa bydlišt?, identifika?ní ?íslo, da?ové identifika?ní ?íslo, adresa elektronické pošty, telefonní ?íslo a      (dále spole?n? vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údaj? prodávajícím, a to pro ú?ely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro ú?ely vedení uživatelského ú?tu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údaj? prodávajícím také pro ú?ely zasílání informací a obchodních sd?lení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údaj? v celém rozsahu dle tohoto ?lánku není podmínkou, která by sama o sob? znemož?ovala uzav?ení kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na v?domí, že je povinen své osobní údaje (p?i registraci, ve svém uživatelském ú?tu, p?i objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvád?t správn? a pravdiv? a že je povinen bez zbyte?ného odkladu informovat prodávajícího o zm?n? ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údaj? kupujícího m?že prodávající pov??it t?etí osobu, jakožto zpracovatele. Krom? osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez p?edchozího souhlasu kupujícího p?edávány t?etím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neur?itou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob? automatizovaným zp?sobem nebo v tišt?né podob? neautomatizovaným zp?sobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou p?esné a že byl pou?en o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údaj?.
  8. V p?ípad?, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (?l. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údaj?, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nep?esné s ohledem na ú?el jejich zpracování, m?že:
   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysv?tlení,
   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údaj?, je mu prodávající povinen tuto informaci p?edat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle p?edchozí v?ty požadovat p?im??enou úhradu nep?evyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 6. Zasílání obchodních sd?lení a ukládání cookies
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sd?lení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho po?íta?. V p?ípad?, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na po?íta? kupujícího, m?že kupující souhlas podle p?edchozí v?ty kdykoliv odvolat.
 7. Doru?ování
  1. Oznámení týkající se vztah? prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doru?ena poštou formou doporu?eného dopisu, není-li v kupní smlouv? stanoveno jinak. Oznámení se doru?ují na p?íslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doru?ené a ú?inné okamžikem jejich dodání prost?ednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy u?in?ného kupujícím, kdy je odstoupení ú?inné, pokud je oznámení kupujícím ve lh?t? pro odstoupení odesláno.
  2. Za doru?ené se považuje i oznámení, jehož p?evzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní dob?, nebo které se vrátilo jako nedoru?itelné.
  3. Smluvní strany m?žou b?žnou korespondenci vzájemn? doru?ovat prost?ednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském ú?tu kupujícího ?i uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.
 8. záv?re?ná ustanovení
  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahrani?ní) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se ?ídí ?eským právem. Tímto nejsou dot?ena práva spot?ebitele vyplývající z obecn? závazných právních p?edpis?.
  2. Je-li n?které ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neú?inné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce p?ibližuje. Neplatností nebo neú?inností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Zm?ny a dopl?ky kupní smlouvy ?i obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  3. Kupní smlouva v?etn? obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podob? a není p?ístupná.
  4. P?ílohu obchodních podmínek tvo?í vzorový formulá? pro odstoupení od kupní smlouvy.
  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doru?ování      , adresa elektronické pošty      , telefon      .

 

 

PřihlášeníRegistrace
Zapoměli jste heslo?
Nápověda

Nejnavštěvovanější


 • WATTrouter Mx - Regu
 • Svodič přepětí PHOTE
 • Proudový transformát
 • GoodWe 3648-EM
 • GoodWe 10KN-DT | Wi-
 • GoodWe 4200 D-NS | W
 • Svodič přepětí PHOTE
 • GoodWe 2500-NS | Wi-
 • GoodWe 6000-DT | Wi-
 • GoodWe 17KN-DT | Wi-


 • Nejkupovanější


 • WATTrouter Mx - Regu
 • Proudový transformát
 • Polovodičové relé
 • Baterie Pylontech US
 • Dokumentace k připoj
 • Kompletní elektrárna
 • GoodWe 25KN-DT | Wi-
 • GoodWe 5048-EM
 • GoodWe 3600 D-NS | W
 • GoodWe 2000-NS | Wi-


 • Akce


 • WATTrouter Mx - Regu
 • GoodWe 5000-DT | Wi-
 • Svodič přepětí PHOTE
 • GoodWe 1000-NS | Wi-
 • Dokumentace k připoj
 • Měření impedance.
 • Revize elektrárny


 • Copyright 2018 - Compnet, Petr Navrátil, e-shopingové cetrum shop.compnet.cz