Hledej / Rozšířené hledání
E-SHOP

 
úvod ceníky košík Obchodní podmínkyReklamaceKontakty

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dní máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání d?vodu ve lh?t? 14 dn? ode dne následujícího po dni uzav?ení smlouvy a v p?ípad? uzav?ení kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi ur?ená t?etí osoba (jiná než dopravce) p?evezmete zboží.

1.3 Pro ú?ely uplatn?ní práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat spole?nost      , se sídlem      , identifika?ní ?íslo:      , formou jednostranného právního jednání (nap?íklad dopisem zaslaným prost?ednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo faxem). M?žete použít p?iložený vzorový formulá? pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lh?ta pro odstoupení od této smlouvy, posta?uje odeslat odstoupení od smlouvy p?ed uplynutím p?íslušné lh?ty.

 

2. D?sledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbyte?ného odkladu, nejpozd?ji do 14 dn? ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, v?etn? náklad? na dodání (krom? dodate?ných náklad? vzniklých v d?sledku Vámi zvoleného zp?sobu dodání, který je jiný než nejlevn?jší zp?sob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prost?edek, který jste použil(a) pro provedení po?áte?ní transakce, pokud jste výslovn? neur?il(a) jinak. V žádném p?ípad? Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zp?t, podle toho, co nastane d?íve.

2.2 Ponesete p?ímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v d?sledku nakládání s tímto zbožím jiným zp?sobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, v?etn? jeho funk?nosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb za?alo b?hem lh?ty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám ?ástku úm?rnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouv?.

 

 

 

Vzorový formulá? pro odstoupení od smlouvy

(vypl?te tento formulá? a pošlete jej zp?t pouze v p?ípad?, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát (zde podnikatel vloží jméno a p?íjmení/obchodní firmu, adresu sídla a p?ípadn? faxové ?íslo a e-mailovou adresu podnikatele):

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí t?chto služeb (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a p?íjmení spot?ebitele/spot?ebitel?

Adresa spot?ebitele/spot?ebitel?

Podpis spot?ebitele/spot?ebitel? (pouze pokud je tento formulá? zasílán v listinné podob?)

Datum(*) Nehodící se škrtn?te nebo údaje dopl?te.

 

 

PřihlášeníRegistrace
Zapoměli jste heslo?
Nápověda

Nejnavštěvovanější


 • WATTrouter Mx - Regu
 • Svodič přepětí P
 • Proudový transform
 • GoodWe 3648-EM
 • GoodWe 10KN-DT | Wi-
 • GoodWe 4200 D-NS | W
 • Svodič přepětí P
 • GoodWe 2500-NS | Wi-
 • GoodWe 6000-DT | Wi-
 • GoodWe 17KN-DT | Wi-


 • Nejkupovanější


 • WATTrouter Mx - Regu
 • Proudový transform
 • Polovodičové relé
 • Baterie Pylontech US
 • Dokumentace k připo
 • GoodWe 3600 D-NS | W
 • GoodWe 2000-NS | Wi-
 • GoodWe 25KN-DT | Wi-
 • Kompletní elektrár
 • GoodWe 5048-EM


 • Akce


 • WATTrouter Mx - Regu
 • GoodWe 5000-DT | Wi-
 • Svodič přepětí P
 • GoodWe 1000-NS | Wi-
 • Dokumentace k připo
 • Měření impedance.
 • Revize elektrárny


 • Copyright 2018 - Compnet, Petr Navrátil, e-shopingové cetrum shop.compnet.cz